Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh được thiết kế với mục tiêu: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh doanh, có năng lực nghề nghiệp để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh, có khả năng linh hoạt và thích ứng cao với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể ứng tuyển và làm việc tại các vị trí như: Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh, chuyên viên công nghệ phân tích dữ liệu, chuyên viên thiết kế và quản lý cấu trúc dữ liệu, chuyên viên lập trình phân tích dữ liệu…, nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy về khoa học dữ liệu tại các cơ sở giáo dục đại học hay Viện nghiên cứu.

Xem thêm

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán được thiết kế với mục tiêu: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghề nghiệp kế toán để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, có khả năng linh hoạt và thích ứng cao với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể ứng tuyển và làm việc tại các vị trí như: Kế toán các phần hành, kế toán tổng hợp, kiểm soát viên, thanh tra viên, chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các tổ chức kinh tế, nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành Kinh doanh – quản lý, ngành Kế toán, Kiểm toán.

Xem thêm

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được thiết kế với mục tiêu: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghề nghiệp kiểm toán để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến kiểm toán trong các doanh nghiệp, có khả năng linh hoạt và thích ứng cao với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể ứng tuyển và làm việc tại các vị trí như: Trợ lý kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán, chuyên viên bộ phận kiểm toán nội bộ, kế toán viên, chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các tổ chức kinh tế, nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành Kinh doanh – quản lý, ngành Kế toán, Kiểm toán.

Xem thêm