Họp triển khai xây dựng chương trình dạy học theo CDIO- Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán-Khoa Kế toán Kiểm toán là bộ môn đảm nhận nhiều các học phần giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh nên Bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều hai ngày trong tuần theo từng nhóm giảng dạy học phần của bộ môn đảm nhận

Xem thêm