Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chứcBộ máy tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng khoa: PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ:

Xây dựng và đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch phát triển của Khoa (quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo, …)

Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, các cấp trình độ trình hội đồng khoa học, Hiệu trưởng phê duyệt.

Triển khai đến viên chức trong đơn vị các chủ trương, quyết định của Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến Khoa, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cán bộ giảng viên thuộc Khoa.

Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt về công tác tổ chức, nhân sự trong phạm vi Khoa.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên

Nhận xét, đánh giá cán bộ, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Khoa.

Chỉ đạo và điều hành hoạt động của đơn vị bảo đảm hiệu quả, phát huy dân chủ và đoàn kết trong đơn vị

Đề xuất đầu tư, tài sản, thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH của khoa. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị đã trang bị cho khoa

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và nghị quyết của chi bộ

Tổ chức, chủ trì các hội nghị cấp khoa

Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục & đào tạo khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Quản lý hoạt động chuyên môn của các bộ môn, phân công nhiệm vụ Trưởng bộ môn.

Quản lý chương trình đào tạo sau Đại học, Tư vấn cho Trung tâm sau đại học, Nhà trường trong việc thành lập tiểu ban, Hội đồng đánh giá luận văn, luận án.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Nhà trường theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của Khoa và Nhà trường.

Ký các văn bản hành chính và chuyên môn thuộc quyền quản lý của khoa.

Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Điện thoại: 0904.338.474. Email: hungdangngockt@yahoo.com, dangngochung@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS Trương Thanh Hằng

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học của khoa trình Trưởng khoa duyệt và đưa vào thực hiện.

Thay mặt Trưởng khoa chỉ đạo các công việc liên quan đến chuyên môn (ngành kế toán) và phong trào được Trưởng khoa phân công.

Điều hành và giải quyết công việc hành chính và chuyên viên chủ nhiệm lớp của Khoa trong phạm vi được Trưởng khoa phân công.

Theo dõi tình hình thực hiện nội quy và quy chế của viên chức, giảng viên theo phân công của Trưởng khoa.

Phối hợp với các Trưởng Bộ môn tổ chức dự giờ giảng của giáo viên

Theo dõi tình hình thực hiện nội quy và quy chế của viên chức, giảng viên theo phân công của Trưởng khoa.

Theo dõi và kiểm tra các quy trình có liên quan đến hoạt động giảng dạy và học tập của khoa.

Kiểm tra, đôn đốc viên chức, giảng viên thuộc khoa thực hiện các hoạt động giảng dạy

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng TCHC xác nhận khối lượng công việc hàng tháng của giảng viên, chuyên viên.

Quản lý sinh viên theo quy định của trường. Giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên của đơn vị khoa quản lý.

Xây dựng kế hoạch phong trào của khoa trình Trưởng khoa duyệt và đưa vào thực hiện.

Cùng với Trưởng khoa triển khai các hoạt động 5S

Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ Môn Kế toán doanh nghiệp

Điện thoại:0989.007.007, Email: truongthanhhang@haui.edu.vn, truongthanhhang.haui@gmail.com

TỔ HÀNH CHÍNH

Thư ký khoa: Th.S Nguyễn Đức Quang

Điện thọai: 0987.975.888. Email: quangnd@haui.edu.vn

Chuyên viên chủ nhiệm lớp:

Th.S Nguyễn Thị Liên, Điện thoại: 0904.498.961. Email: nguyenlien8384@gmail.com

Th.S Phạm Anh Tuấn, Điện thoại: 01238.111.658, Email: panhtuan.kt@gmail.com

Th.S Nguyễn Quốc Cường, Điện thoại: 01683.909.547, Email: zero30081990@gmail.com

Th.S Nguyễn Viết Hà, Điện thoại 0985631831, Email: nguyenviethakt@gmail.com

Các Bộ môn

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Trưởng bộ môn: TS.Nguyễn Thị Xuân Hồng

Điện thoại: 0988 010 980. Email: nguyenthixuanhong@haui.edu.vn

Bộ môn Kế toán công

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: 0983.313.462. Email: nguyenthilananh@haui.edu.vn

Bộ môn Kiểm toán

Trưởng bộ môn: TS Hoàng Thị Việt Hà

Điện thoại: 0988.837.688. Email: hoangthivietha@gmail.com

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại: 0982.746.877. Email: loanhung7774@gmail.com

Các tổ chức Đảng, đoàn thể khác của Khoa Kế toán - Kiểm toán gồm:

Ban Chi ủy:

Đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Bí thư chi bộ

Đồng chí Trương Thanh Hằng - Phó Bí thư chi bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - Chi ủy viên

BCH Công đoàn

Cô Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch công đoàn khoa

Cô Đào Thu Hà - Phó chủ tịch Công đoàn khoa

Cô Cao Thị Huyền Trang - Ủy viên ban chấp hành công đoàn khoa

Tổ nữ công

Cô Cao Thị Huyền Trang -Tổ trưởng tổ nữ công khoa

Liên chi đoàn

Thầy Nguyễn Viết Hà-Bí thư liên chi đoàn

Cô Cao Thị Huyền Trang -Phó bí thư liên chi đoàn