Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng khoa: PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ:

Xây dựng và đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch phát triển của Khoa (quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo, …)

Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, các cấp trình độ trình hội đồng khoa học, Hiệu trưởng phê duyệt.

Triển khai đến viên chức trong đơn vị các chủ trương, quyết định của Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến Khoa, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cán bộ giảng viên thuộc Khoa.

Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt về công tác tổ chức, nhân sự trong phạm vi Khoa.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên

Nhận xét, đánh giá cán bộ, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Khoa.

Chỉ đạo và điều hành hoạt động của đơn vị bảo đảm hiệu quả, phát huy dân chủ và đoàn kết trong đơn vị

Đề xuất đầu tư, tài sản, thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH của khoa. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị đã trang bị cho khoa

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và nghị quyết của chi bộ

Tổ chức, chủ trì các hội nghị cấp khoa

Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục & đào tạo khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Quản lý hoạt động chuyên môn của các bộ môn, phân công nhiệm vụ Trưởng bộ môn.

Quản lý chương trình đào tạo sau Đại học, Tư vấn cho Trung tâm sau đại học, Nhà trường trong việc thành lập tiểu ban, Hội đồng đánh giá luận văn, luận án.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Nhà trường theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của Khoa và Nhà trường.

Ký các văn bản hành chính và chuyên môn thuộc quyền quản lý của khoa.

Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Điện thoại: 0904.338.474. Email: hungdangngockt@yahoo.com, dangngochung@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ:

Thay mặt Trưởng khoa chỉ đạo các công việc liên quan đến chuyên môn (ngành kiểm toán) và phong trào được Trưởng khoa phân công.

Tổ chức và giám sát các giảng viên thực hiện chương trình đào tạo (đề cương, chương trình, nội dung giảng dạy…)

Báo cáo Trưởng khoa tình hình, kết quả công việc theo quy định để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tư vấn cho Trưởng khoa về việc đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật, điều chỉnh và cải tiến chương trình đào tạo. Định kỳ có những phân tích, đánh giá kết quả học tập sinh viên trong khoa, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

Quản lý hoạt động biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các Trưởng Bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.

Chỉ đạo các Bộ môn tổ chức thực hiện công tác NCKH trong giảng viên và sinh viên theo kế hoạch NCKH năm học đã được Trưởng khoa phê duyệt.

Tổng hợp kết quả công tác theo tháng, quý, năm về các công việc được Trưởng khoa phân công theo quy định.

Đề xuất với Trưởng Khoa những biện pháp quản lý phù hợp nhằm thực hiện tốt công việc của Khoa – Trường.

Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế thuộc linh vực ngành kế toán, kiểm toán

Phối hợp với các phòng ban trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, chủ động đưa các sinh viên đi thực tập, kết nối có hiệu quả với cựu sinh viên của khoa.

Nghiên cứu, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Chủ động tím kiếm, khai thác, hợp tác các dự án phát triển khoa học công nghệ với các doanh nghiệp, các đơn vị trong và ngoài nước

Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ Môn Kiểm toán

Điện thoại:0982.757.902, Email: hongnga2311@gmail.com hoặc nguyenthihongnga@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS Trương Thanh Hằng

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học của khoa trình Trưởng khoa duyệt và đưa vào thực hiện.

Thay mặt Trưởng khoa chỉ đạo các công việc liên quan đến chuyên môn (ngành kế toán) và phong trào được Trưởng khoa phân công.

Điều hành và giải quyết công việc hành chính và chuyên viên chủ nhiệm lớp của Khoa trong phạm vi được Trưởng khoa phân công.

Theo dõi tình hình thực hiện nội quy và quy chế của viên chức, giảng viên theo phân công của Trưởng khoa.

Phối hợp với các Trưởng Bộ môn tổ chức dự giờ giảng của giáo viên

Theo dõi tình hình thực hiện nội quy và quy chế của viên chức, giảng viên theo phân công của Trưởng khoa.

Theo dõi và kiểm tra các quy trình có liên quan đến hoạt động giảng dạy và học tập của khoa.

Kiểm tra, đôn đốc viên chức, giảng viên thuộc khoa thực hiện các hoạt động giảng dạy

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng TCHC xác nhận khối lượng công việc hàng tháng của giảng viên, chuyên viên.

Quản lý sinh viên theo quy định của trường. Giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên của đơn vị khoa quản lý.

Xây dựng kế hoạch phong trào của khoa trình Trưởng khoa duyệt và đưa vào thực hiện.

Cùng với Trưởng khoa triển khai các hoạt động 5S

Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ Môn Kế toán doanh nghiệp

Điện thoại:0989.007.007, Email: truongthanhhang@haui.edu.vn, hangduong7971@yahoo.com

TỔ HÀNH CHÍNH

Giáo vụ khoa: Th.S Nguyễn Đức Quang

Điện thọai: 0987.975.888. Email: quangnd81@gmail.com

Chuyên viên chủ nhiệm lớp:

Th.S Nguyễn Thị Liên, Điện thoại: 0904.498.961. Email: nguyenlien8384@gmail.com

Th.S Phạm Anh Tuấn, Điện thoại: 01238.111.658, Email: panhtuan.kt@gmail.com

Th.S Nguyễn Quốc Cường, Điện thoại: 01683.909.547, Email: zero30081990@gmail.com

Các Bộ môn

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Trưởng bộ môn: TS.Nguyễn Thị Xuân Hồng

Điện thoại: 0988 010 980. Email: nguyenthixuanhong@haui.edu.vn

Bộ môn Kế toán công

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: 0983.313.462. Email: lananhlananh35@yahoo.com.vn

Bộ môn Kiểm toán

Trưởng bộ môn: TS Hoàng Thị Việt Hà

Điện thoại: 0988.837.688. Email: hoangthivietha@gmail.com

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại: 0982.746.877. Email: loanhung7774@gmail.com

Các tổ chức Đảng, đoàn thể khác của Khoa Kế toán - Kiểm toán gồm:

Ban Chi ủy:

Đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Bí thư chi bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Bí thư chi bộ

Đồng chí Trương Thanh Hằng - Chi ủy viên

BCH Công đoàn

Cô Trương Thanh Hằng - Chủ tịch công đoàn

Cô Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó chủ tịch công đoàn

Tổ nữ công

Cô Nguyễn Thị Thanh Loan-Trưởng tổ nữ công

Liên chi đoàn

Thầy Nguyễn Viết Hà-Bí thư liên chi đoàn

Nguyễn Thị Ninh Hải-Phó bí thư liên chi đoàn