Giới thiệu ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ ngành Kế toán:

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán có trình độ chuyên môn sâu, tiên tiến và toàn diện trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề mới khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

Thạc sĩ ngành Kế toán:

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo học viên có trình độ thạc sĩ ngành kế toán nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành kế toán - kiểm toán

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách về các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các tổ chức kinh tế-xã hội từ trung ương tới địa phương;

- Chuyên viên về phân tích, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ của các các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế;

- Nghiên cứu viên và giảng viên về kế toán-kiểm toán, tài chính, tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng;

- Các nhà quản lý tại cơ quan quản lý nhà nước hay giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán

Cử nhân Kế toán

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và theo hướng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; - Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng tổng hợp, phân tích để giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính trong doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; Có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh.

Vị trí việc làm:

- Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành (kế toán tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho,..) trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp;

- Nhân sự cho các công ty hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán;

- Chuyên viên bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại;

- Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các đơn vị công;

- Chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị;

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước;

- Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành kinh doanh - quản lý, ngành kế toán, kiểm toán

Giới thiệu ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Cử nhân Kiểm toán

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân Kiểm toán được trang bị kiến thức cơ bản về Kinh doanh và quản lý, có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại vể Kế toán, Kiểm toán; kiến thức về kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán; kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp; có khả năng học tập nâng cao trình độ cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Vị trí việc làm:

Trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước, kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ, nhân viên quản lý tài chính tại các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán, kiểm toán tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Giới thiệu ngành Kiểm toán

Chương trình đào tạo ngành kiểm toán

Cử nhân thẩm định giá

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân Thẩm định giá được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về Kinh doanh và quản lý; có kiến thức và năng lực chuyên môn trong việc thẩm định giá các loại tài sản trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập; có khả năng thẩm định giá các loại tài sản quan trọng trong nền kinh tế như bất động sản; định giá thành và giá bán các loại sản phẩm, thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức cá nhân và chính phủ; có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp thẩm định giá

Vị trí việc làm:

Chuyên viên thẩm định giá trong các công ty kiểm toán, công ty định giá, các sàn giao dịch bất động sản, các trung tâm đấu giá của phòng thi hành án thuộc sở tư pháp, các phòng vật giá, các trung tâm dịch vụ thẩm định giá và ban đấu giá tài sản thuộc sở tài chính; hội đồng thẩm định giá giá trị doanh nghiệp nhà nước của các bộ ban ngành tỉnh, tổng công ty, các trung tâm, các phòng thẩm định giá thuộc sở tài nguyên môi trường, các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về thẩm định giá tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thẩm định giá

Giới thiệu chuyên ngành Thẩm định giá

Chương trình đào tạo ngành Thẩm định giá