Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Để thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán Khóa 13-CDIO, Khoa Kế toán bạn hành Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán. Các Giáo viên hướng dẫn và sinh viên chú ý thực hiện theo nội dung, quy định trong tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán -Khóa 13

  • Thứ Ba, 15:46 28/12/2021

Tags: