THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen Van Linh, Dang Ngoc Hung, Dang Thai Binh, Vu Thi Thuy Van, Nguyen Thi Mai Anh; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Asian Economic and Financial Review

Xem thêm

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Dang Ngoc Hung, Vu Thi Thuy Van, Ngo Thanh Xuan, Hoang Thi Viet Ha; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí: Journal of Corporate Accounting & Finance (ISSN 1097-0053)

Xem thêm

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Bài báo do tác giả: Nguyen La Soa; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội,. Được đăng tải trên tạp chí Asian Economic and Financial Review

Xem thêm

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Bài báo do nhóm tác giả: Hoang Thi Viet Ha, Vu Thi Thuy Van, Dang Ngoc Hung; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Indian Journal of Finance (ISSN 0973 - 8711)

Xem thêm

Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen La Soa,Manh Dung Tran,; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp Management Science Letters, 9(2019), 557-570

Xem thêm

Determinants Influencing Financial Performance of Listed Firms: Quantile Regression Approach

Bài báo do nhóm tác giả: Thi Viet Ha Hoang, Ngoc Hung Dang,Manh Dung Tran,Thi Thuy Van Vu,Quang Trung Pham; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Học viện quản lý giáo dục. Được đăng tải trên tạp Asian Economic and Financial Review, 9(1), 78-90

Xem thêm

Factors Influencing the Dividend Policy of Vietnamese Enterprises

Bài báo do nhóm tác giả: Dang Ngoc Hung, Nguyen Viet Ha, Dang Thai Binh; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Viện khoa học Xã hội. Được đăng tải trên tạp chí Asian Journal of Finance & Accounting, 10(2), 16-29

Xem thêm

Impact of Internal Control on Audit Program Effectiveness: The Case of Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Thi Que Nguyen, Manh Dung Tran, Thi Viet Ha Hoang; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí International Journal of Economics and Fiance, 10(9), 1-8

Xem thêm