Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Bài báo do nhóm tác giả: Hoang Thi Viet Ha, Vu Thi Thuy Van, Dang Ngoc Hung; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Indian Journal of Finance (ISSN 0973 - 8711)

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Bài báo do nhóm tác giả: Hoang Thi Viet Ha, Vu Thi Thuy Van, Dang Ngoc Hung; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Indian Journal of Finance (ISSN 0973 - 8711)

Abstract: This study explored the current situation of disclosure of information on social responsibility and the impact of the disclosure level of information on social responsibility on the financial performance of enterprises listed on the Vietnamese stock market. We used a combined method to measure the disclosure level of information on social responsibility in the annual reports of 289 enterprises in Vietnam in 2016. The financial performance was measured by three indicators: ROA , Tobin's Q, and stock prices. The research results showed that the disclosure level of information on social responsibility stated in the annual report was medium, only at 37.235%. Regarding control variables, financial leverage was inversely related to financial performance, while the size of business did not affect the financial performance. However, when considering the factors of business size, both financial leverage and industry factor affected the disclosure level of information on social responsibility.

Keywords: Information Disclosure, Corporate Social Responsibility, Annual Report, Financial Performance, Tobin's Q, Stock Prices

Nguồn: DOI: https://dx.doi.org/10.17010/ijf%2F2019%2Fv13i1%2F141017

  • Thứ Hai, 13:39 04/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Thứ Sáu, 15:30 10/05/2019
Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Thứ Sáu, 21:43 12/04/2019
Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Thứ Hai, 13:03 25/03/2019
The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Thứ Hai, 21:56 11/03/2019

Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam

Thứ Sáu, 12:52 22/02/2019

Determinants Influencing Financial Performance of Listed Firms: Quantile Regression Approach

Thứ Sáu, 12:01 04/01/2019

An analysis of the effects of profit to security return: An empirical study of Vietnam

Thứ Bảy, 14:01 27/10/2018

Factors Influencing the Dividend Policy of Vietnamese Enterprises

Thứ Hai, 13:55 15/10/2018

Impact of Internal Control on Audit Program Effectiveness: The Case of Vietnam

Thứ Hai, 13:48 01/10/2018

Video giới thiệu