Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh của TS.Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh của TS.Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh (Nam Định) của TS.Nguyễn Thị Lan Anh chủ nhiệm. Đề tài "Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định". Đề tài thực hiện năm 2020.

TS.Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã điều hành nghiệm thu đề tài. Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong hội đồng nghiệm thu. Các thành viên hội đồng đánh giá đề tài có tính cấp thiết, tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn đối với các doanh nghiệp tỉnh Nam Định cũng như các nhà quản lý. Đề tài đã đạt được những thành công nhất định trong xác định mô hình nghiên cứu, phương pháp và bình luận kết quả nghiên cứu. Đề tài cũng đã đề xuất được các khuyến nghị cho các đối tượng bao gồm doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Các thành viên cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế để nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thiện để nghiệm thu cấp tỉnh.

Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh của TS.Nguyễn Thị Lan Anh

Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh của TS.Nguyễn Thị Lan Anh

  • Thứ Năm, 20:22 21/10/2021

Tags: