Danh sách cố vấn học tập khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2019-2020

Nhiệm vụ của cố vấn học tập (CVHT)

- Tổ chức thảo luận, triển khai các quy định, quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các quy định của nhà trường, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên

- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học tập, phương pháp tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học, kĩ năng thu thập, xử lý các thông tin, tài liệu học tập;

- Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu các chương trình đào tạo toàn khóa, cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của học phần

- Hướng dẫn quy trình thủ tục cho sinh viên đăng kí học phần, hủy đăng kí học phần, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kì;

- Tư vấn cho sinh viên trong lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, và đinh hướng nghề nghiệp của sinh viên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của cố vấn học tập.

Danh sách cố vấn học tập năm 2019-2020

  • Thứ Hai, 13:47 14/10/2019

Tags: