Họp triển khai xây dựng chương trình dạy học theo CDIO- Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán-Khoa Kế toán Kiểm toán là bộ môn đảm nhận nhiều các học phần giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh nên Bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều hai ngày trong tuần theo từng nhóm giảng dạy học phần của bộ môn đảm nhận

Xem thêm

Họp triển khai xây dựng chương trình dạy học theo CDIO- Bộ môn Kiểm toán

Là một ngành mới của Khoa Kế toán Kiểm toán, chuyên ngành Kiểm toán mới thực hiện đào tạo sinh viên một khóa tốt nghiệp. Chuyển đổi từ chương trình đào tạo cũ sang tiếp cận theo hướng CDIO, các giảng viên của bộ môn luôn tích cực trong các hoạt động sinh hoạt chuyên môn

Xem thêm

Họp triển khai xây dựng chương trình dạy học theo CDIO- Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch của Khoa và Nhà trường về xây dựng CTĐT theo CDIO, bộ môn Kế toán doanh nghiệp-Khoa Kế toán Kiểm toán họp định kì thứ 3 hàng tuần triển khai các hoạt động xây dựng đề cương chi tiết các học phần thuộc BM quản lý

Xem thêm