Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng khoa: Phòng 105 - Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Phòng Trưởng khoa: Phòng 101-Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Phó Trưởng khoa: Phòng 102, 103-Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ketoankiemtoan@haui.edu.vn

- Văn phòng các bộ môn:

+ Bộ môn Kế toán doanh nghiệp: Tầng 2, Biệt thự B1, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Bộ môn Kế toán công: Tầng 2, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán: Tầng 2, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Bộ môn Kiểm toán: Phòng 104 - Tầng 1, Biệt thự B1, CS2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.